stella-logo

Naše služby

Stella odlehčovací služba nabízí tyto služby:

 

Provozní doba poskytování odlehčovací služby:

 

Pondělí: 9:00 - 17:00

Úterý: 9:00 - 17:00

Středa: 9:00 - 17:00

Čtvrtek: 9:00 - 17:00

Pátek: 9:00 - 18:00

Sobota: Zavřeno

Neděle: Zavřeno

 

(v době státních svátků je odlehčovací služba uzavřena).

 

Poskytujeme ambulantní formu odlehčovací služby a služba je placená (viz záložky CENÍK).

 

Před využíváním našich služeb je třeba se domluvit na osobní konzultaci se sociálním pracovníkem (viz záložka KONTAKTY/ NÁŠ TÝM).

 

Službu lze využívat min. 10 hodin měsíčně z důvodu kontinuální práce s dítětem a jeho podpoře a to na základě písemné smlouvy. ( o prázdninách v letních měsících, červenec - srpen min. 5 hodin ).

 

Minimální doba, po kterou může klient v jeden den být ve Stella odlehčovací služba je 1 hodina, maximální možný čas strávený ve službě je ohraničený provozní dobou.

 

Pravidla poskytované služby Stella odlehčovací služba:

 

Službu mohou využívat pouze rodiny, které mají v domácí péčí dítě ve věku 3 – 18 let se zdravotním postižením a ohroženým vývojem.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni dodržovat v plné míře ustanovení, která jsou součástí smlouvy a jejich příloh tzn. Vnitřní pravidla poskytovaných služeb.

V případě porušení pravidel je poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět. Klient může smlouvu vypovědět kdykoliv.

Podrobná Vnitřní pravidla poskytované služby jsou vždy se zájemci o službu probírána v rámci úvodní konzultace před podpisem smlouvy.

 

Poskytované služby:

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nezbytná podpora ke zvládnutí úkonů péče o svou osobu, pomoc nebo dohled při běžných denních činnostech klienta, zajištění jeho bezpečí, stravování, pitného režimu a hygieny, tepelné pohody a individuálního denního režimu.

 

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při hygieně a péče o vlastní osobu je poskytována ve společné koupelně při zabezpečení soukromí klienta.

 

Stella při zvládaní běžných úkonů jako mytí rukou
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Stravování je zajištěno formou oběda – zájem o stravování bude vyspecifikován ve smlouvě o OS.  Zajištění stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Jídlo si klient vybírá s předstihem, dle instrukcí uvedených ve Vnitřních pravidlech Stella Odlehčovací služba. Obědy jsou zajištěny dodavatelsky z Nemocnice České Budějovice.. Strava je podávána v jídelním koutě.  Po celou dobu využívání odlehčovací služby je klientovi zajištěn pitný režimDopolední a odpolední svačiny jsou řešeny fakultativně. Stravování viz. CENÍK

 

D. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Klient je podporován ve využívání návazných služeb a dostupných informačních zdrojů a dalších aktivitách podporujících jeho sociální začleňování.  Je zapojován co nejvíce do společnosti ve Stella Odlehčovací služba i mimo ni.

 

E. Sociálně terapeutické činnosti

Klientům je nabízen nácvik činností, které vedou k udržení nebo rozvíjení jejich schopností, dovedností a vedou k sociálnímu začleňování (např. nácvik sebeobsluhy – stolování, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách apod.)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

F. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Klientům je nabízena celá řada různých aktivit, které je motivují k získání, upevňování, nebo obnovování motorických, psychických i sociálních dovedností. Jsou to např. zdokonalování jemné a hrubé motoriky, kvízy, soutěže, čtení, výtvarné a pracovní bloky, koncerty, výlety, návštěvy výstav, hudební kroužek, relaxační kroužek, procházky venku, pravidelné skupinové cvičení, individuální nácvik motoriky, nácvik sebeobsluhy, podpora samostatnosti apod. Do příprav a realizace činností se mohou klienti aktivně zapojit. Během dne jsou klienti rozděleni do skupin podle svých schopností. Pracujeme s klienty i individuálně i ve skupinách (cca 2 -3 klientů), během dne mají klienti přizpůsobený program svým specifickým potřebám:

G. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální pracovnice pomáhá rodičům klientů vyřizovat potřebné záležitosti s úřady a různými institucemi. Kromě těchto základních činností (za úhradu) poskytuje odlehčovací služba zájemcům také základní sociální poradenství (bezplatně). Jedná se o zajištění potřebných informací, které přispívají k předcházení nebo řešení jejich nepříznivé sociální situace. Jednotlivé úkony a jejich četnost/rozsah jsou s klientem podrobně popsány v jeho tzv. Individuálním plánu služeb s ohledem na vyjednané osobní cíle klienta, jeho možnosti, schopnosti a přání. Klienty učíme cestovat MHD, učíme základní orientaci ve společnosti, jak nakupovat apod.
Více podrobně v záložce CENÍK.

 

Podání a vyřízení stížností:

V případě nespokojenosti s našimi službami můžete podat stížnost:

  • e-mailem krizova@sluzbastella.cz
  • telefonicky +420 777 518 200
  • nebo na  adresu Mgr. Simona Křížová, ředitelka - Stella odlehčovací služba, Stradonická 2311/6, České Budějovice 370 07.

Vaše stížnost bude vyřízena nejpozději do 28 dnů od doručení a to způsobem, jakým byla podána, pokud si nevyžádáte jinak.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly