stella-logo

Stella odlehčovací služba

Naše odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením a děti s ohroženým vývojem vznikla za účelem pomoci rodinám v péči o své děti, kdy rodič, pečující osoba získá čas pro odpočinek, obstarání si osobních záležitostí, kdy se může věnovat sobě či ostatním členům rodiny. Naší službu může využívat podle svých potřeb.

 

Dětem se zdravotním postižením a ohroženým vývojem ( ADHD, ADD, specifické poruchy učení, vývojová dysfázie apod.) ve věku 3 – 18 let, je v čase, kdy jsou bez svých rodičů zajištěna komplexní péče. Zprostředkováváme specializované aktivity, které vedou k jejich rozvoji a podpoře samostatnosti, při naší práci využíváme znalosti z ergoterapie, muzikoterapie, bazální stimulace, arteterapie a vycházíme z konceptu Montessori pedagogiky.

foto-o-nás-Stella-OS

Poslání Stella odlehčovací služba:

 

Posláním odlehčovací služby je poskytnout mnohostrannou podporu klientům se zdravotním postižením, ohroženým vývojem a jejich rodinám, a umožnit jim tak v co možná největší míře žít ve společné domácnosti společně. Umožnit potřebný odpočinek a regeneraci rodičům a dalším pečujícím osobám v každodenní péči o dítě se zdravotním postižením a zároveň vytvořit vhodné podmínky pro zajištění péče a podporu rozvoje těchto dětí.

Cíl Stella odlehčovací služby:

 

Cílem odlehčovací služby je vytvořit bezpečný prostor pro klienta, ve kterém se individuálně rozvíjí, učí se samostatnosti a při tom získá pečující volný čas pro vlastní regeneraci sil, zařízení si osobních záležitostí či posílení vztahů s dalšími členy rodiny. 

 

Cílová skupina Stella odlehčovací služba:

 

Cílovou skupinou odlehčovací služby Stella (dále jen OS Stella) je osoba ve věku 3 – 18 let, která má sníženou soběstačnost vlivem zdravotního postižení a o kterou pečuje rodina v jejím přirozeném prostředí a osoba jejíž vývoj je ohrožen ( ADHD, ADD, vývojový dysfázie, specifické poruchy učení apod.). 


Zásady Stella odlehčovací služba: 

 

Odlehčovací služba podřizuje veškerou svoji činnost etickému kodexu a obecným principům sociálních služeb v těchto hlavních zásadách: 


Individuální přístup – všichni pracovníci Stela OS přistupují ke každému klientovi individuálně s ohledem na jeho přání, potřeby, rozhodnutí a jedinečnou osobnost. Vzhledem k primární cílové skupině je velmi důležité individuálně přistupovat k celé rodině, jejíž další členové jsou sekundární cílovou skupinou. Ke klientům je přistupováno individuálně na základě vzájemné dohody. Pro naplnění této zásady má každý klient vypracován individuální plán, který významnou měrou přispívá ke zdárné adaptaci a průběhu poskytování služby.


Partnerský přístup – všichni pracovníci poskytují službu v partnerském vztahu prostřednictvím rovného postavení klienta a pracovníka. Tento vztah je založen na respektu, toleranci a vzájemné důvěře. Klient je rovnocenným partnerem služby, jsou mu poskytovány informace k situacím, ve kterých se může rozhodovat.


Profesionalita – Všichni pracovníci OS jsou zodpovědní za své jednání a jejich prvotním zájmem je zájem a prospěch klienta. S ohledem na pracovní náplň jednají zodpovědně, využívají svých nabytých dovedností a znalostí, které si pravidelně a dle své specializace rozvíjejí. Své pracovní úsilí vynakládají tak, aby poskytovali kvalitní služby.


Mlčenlivost – Všichni pracovníci OS jsou vázáni mlčenlivostí (která zaniká pouze v případech dle trestního zákoníku 40/2009 Sb. (§ 368Neoznámení trestného činu a § 367 Nepřekažení trestného činu) a vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb.
Podnětnost a bezpečnost prostředí - pracovníci vytvářejí vhodné a bezpečné prostředí pro klienty sociální služby, umějí pracovat se specifickými pomůckami v souladu s Montessori pedagogikou apod.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly